หน้าหลัก
/
terms-&-conditions
ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่อนไข Decoder159
ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า
1. คำนิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีโค๊ดเดอร์159 จำกัด
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดานิติบุคคล คณะบุคคล มูลนิธิ และหรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการจากบริษัท
“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่บริษัท ฯ จำหน่ายผ่านทางเว็บไซด์นี้
“เว็บไซด์” หมายถึง เว็บไซด์ “www.decoder159.com”
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาสินค้าเต็มจำนวนมูลค่าโดยไม่หักส่วนลด หรือราคาสินค้าที่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย (promotion) โดยรวมค่าขนส่งเข้าไว้ด้วยแล้ว
“ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมการขายภายใต้การทำการตลาดของบริษัท ฯ
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท ฯ กับ ลูกค้า
2. ข้อตกลงทั่วไป
1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของบริษัท ฯ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อน
2) การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และไม่ว่าโดยต่อเนื่องหรือโดยชั่วคราว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อตกลง ทั้งตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่สมัครใจยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้ามีสิทธิที่จะยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ทันทีและให้ถือว่าภาระผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่ลูกค้าได้ยุติการใช้งาน ทั้งนี้ การยุติการใช้งานดังกล่าวไม่มีผลลบล้างภาระผูกพันใด ๆ ที่ลูกค้าได้ก่อให้เกิดขึ้นไว้แล้วระหว่างการใช้งานเว็บไซด์
3) ข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นและมีผลใช้บังคับดังสัญญาซื้อขายสินค้าและหรือผลิตภัณฑ์ และหรือบริการ ที่กระทำลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (บริษัทกับลูกค้า) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องผูกพันตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดที่กระทำลงระหว่างบริษัทกับลูกค้าซึ่งมีเนื้อหาขัดหรือแย้งหรือแตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงยินยอมให้บังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นหลัก
4) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้าทุกประเภทให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และหรือลูกค้าที่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ตลอดจนบุคคลที่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
5) เมื่อลูกค้าได้เข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้สมัครใจยอมตนเข้าผูกพันภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ อีกทั้งยินยอมให้บริษัทเข้าดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกก่อนและขณะเข้าใช้งานเว็บไซด์หรือไม่ก็ตาม
6) การทำคำสั่งซื้อ และหรือการปฏิเสธ และหรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าจะต้องถูกผูกพันตามคำสั่งและหรือการทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าวของตนเองทุกประการ
7) บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์ หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์ บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย
8) ผู้รับบริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการได้มอบให้ไว้เป็นความลับเฉพาะตน ห้ามมิให้เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ฯ โดยมิชอบ ตลอดจนเข้ามากระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเว็บไซต์ ฯ และต่อลูกค้าและหรือผู้รับบริการรายอื่นบนเว็บไซต์ ฯ ได้
3. ทรัพย์สินทางปัญญา
1) ลูกค้ารับทราบโดยชัดแจ้งว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ระบบซอฟต์แวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทุกฉบับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าไม่มีสิทธิทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับสินค้า และหรือผิดต่อกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าได้กระทำการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหาย และหรือให้ลูกค้ากระทำการอย่างใดตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น โดยลูกค้าสละสิทธิไม่โต้แย้งประการใดทั้งสิ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษต่าง ๆ
1) บรรดาข้อมูลสินค้า รายละเอียดของสินค้า ตลอดจนราคาสินค้า ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
2) เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน รวมถึงได้ชำระค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทุกประการ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ และจะต้องถูกผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
3) กรณีที่มีการทำคำสั่งจองสินค้าไว้ล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสินค้า (หมายเลขโทรศัพท์) ดังกล่าวพ้นสภาพจากสินค้าที่ถูกจองและให้ลูกค้ารายอื่นมีสิทธิทำคำสั่งจองและหรือซื้อสินค้าดังกล่าวได้ทันที
i
ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซด์จะแสดงผลหน้าการชำระเงินเสร็จสิ้นให้กับลูกค้า หากเกิดข้อขัดข้อง กล่าวคือ ระบบเว็บไซด์ไม่แสดงผลหน้าการชำระเงินเสร็จสิ้น ให้ลูกค้าทำการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทันที มิฉะนั้น สินค้า (หมายเลขโทรศัพท์) จะคืนสภาพสู่สินค้าที่สามารถถูกทำการซื้อขายได้ตามปกติ โดยบริษัทยินยอมคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าดังกล่าวเข้ามาแล้วให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน
5.การชำระเงิน
i
QR Code - ลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางนี้ได้โดยแสกน QR Code ผ่าน application ของแต่ละธนาคาร ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบรหัสลูกค้าให้ถูกต้อง รหัสลูกค้าดังกล่าวจะต้องตรงกับหมายเลขอ้างอิงสินค้าของลูกค้าซึ่งจะแสดงผลปรากฎบนหน้าเว็บไซด์ตามแต่ละสินค้าที่ท่านเลือก และชื่อผู้รับปลายทางจะต้องเป็น “จีบีไพร์มเพย์” เท่านั้น หลังจากที่ลูกค้าทำรายการชำระเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางเว็บไซด์จะรับรู้การซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ และสินค้าจะถูกจัดส่งเป็นลำดับถัดไป หากการชำระเงินดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นทุกประการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท ฯ แต่หากข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากข้อขัดข้องของระบบเว็บไซด์ หรือสินค้าของทางบริษัท และภายหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาจริง หรือ ระบบเว็บไซด์มีปัญหาจริง ทางบริษัทยินยอมรับผิดชอบโดยการคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางบัญชีธนาคารเท่านั้น5
ii
Credit Card – ลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางนี้ได้โดยการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านต้องการจะทำการชำระเงินผ่านบัตรดังกล่าวให้สมบูรณ์ ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบรหัสลูกค้าให้ถูกต้อง รหัสลูกค้าดังกล่าวจะต้องตรงกับหมายเลขอ้างอิงสินค้าของท่านซึ่งจะปรากฎอยู่ที่หน้าเว็บไซด์ตามแต่ละสินค้าที่ท่านเลือก และชื่อผู้รับปลายทางจะต้องเป็น “จีบีไพร์มเพย์” เท่านั้น หลังจากที่ท่านชำระเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางเว็บไซด์จะรับรู้การซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ และสินค้าจะถูกจัดส่งเป็นลำดับถัดไป หากการชำระเงินเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นทุกประการโดยไม่เรียกร้องใด ๆ จากบริษัท ฯ แต่หากข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากข้อขัดข้องของระบบเว็บไซด์ หรือสินค้าของทางบริษัท และภายหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาจริง หรือ ระบบเว็บไซด์มีปัญหาจริง ทางบริษัทยินยอมรับผิดชอบโดยการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าชำระเงินมาเท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลา 45-60 วัน นับแต่วันที่บริษัท ฯ ทราบผลการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว
iii
Bill Payment – ลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางนี้ได้โดยการนำหมายเลขอ้างอิงไปชำระที่ธนาคาร หรือ ผ่าน Mobile Bamking Application ของแต่ละธนาคารที่ท่านมี โดยท่านจะต้องตรวจสอบชื่อผู้รับและจำนวนเงินในการจ่ายให้ตรงกับใบชำระเงินในหน้าเว็บ ซึ่งชื่อผู้รับคือ “xxxxxx” หลังจากที่ท่านชำระเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางเว็บไซด์จะรับรู้การซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ และสินค้าจะถูกจัดส่งเป็นลำดับถัดไป หากการชำระเงินเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นทุกประการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท ฯ แต่หากข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากข้อขัดข้องของระบบเว็บไซด์ หรือสินค้าของทางบริษัท และภายหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาจริง หรือ ระบบเว็บไซด์มีปัญหาจริง ทางบริษัทยินยอมรับผิดชอบโดยการคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางบัญชีธนาคารเท่านั้น
6. การส่งสินค้า
1) สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในเว็บไซด์เท่านั้น หากปลายทางไม่มีผู้รับสินค้า หรือทางบริษัทขนส่งไม่สามารถส่งสินค้าได้เนื่องจากข้อบกพร่องอันเกิดจากฝ่ายลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าส่งสินค้าครั้งถัดไปโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แยงประการใด
7.ใบการันตี
1) การซื้อสินค้าทุกรายการบนเว็บไซด์ ลูกค้าจะได้รับหมายเลขใบการันตีโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหลักการันตีและประกันว่า สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปนั้นถูกต้องตามหลักแห่งศาสตร์พลังตัวเลขของอาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์
2) บริษัทจะทำการออกและจัดส่งใบการันตีให้กับลูกค้าเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เท่านั้น
3) ลูกค้าสามารถใช้ใบการรันตีเพื่อยืนยันสินค้าในกรณีต้องการฝากขายบนเว็บไซด์ได้ โดยใบการันตีดังกล่าวมีอายุการใช้งานสำหรับใช้การันตีเพื่อยืนยันสินค้ากรณีฝากขายบนเว็บไซด์ตามข้อ 3) นี้ เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ทำการซื้อสินค้า
8. ข้อกำหนดความรับผิดชอบ
1) บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว
2) ข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง โดยไม่ถือว่าเป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
9. การคืนสินค้า การคืนเงิน
1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเท่านั้น